SETHI STACKS WITH BLACK DIAMONDS

No. 1

$10,320

No. 3

$7,150

No. 13

$7,030

No. 17

$7,360

No. 20

$5,370

No. 26

$8,340

No. 31

$6,780

No. 44

$8,480

No. 45

$6,840

No. 49

$7,570

No. 51

$7,310