SETHI STACKS WITH BLACK DIAMONDS

No. 1

$10,690

No. 3

$7,350

No. 13

$7,390

No. 17

$7,570

No. 20

$5,690

No. 31

$7,375

No. 44

$8,850

No. 45

$7,110

No. 49

$7,950

No. 51

$7,740

No. 5

$8,660

No. 39

$6,140

No. 62

$7,800

No. 19

$8,990

No. 21

$6,420

No. 29

$9,240